EEN SPORTIEVE FAN STAAT VOOR ‘FAIR PLAY’

Wat vind jij belangrijk aan het sporten in een leuke sfeer?
Natuurlijk dat je lekker speelt naar je mogelijkheden, gewaardeerd wordt door je ploeggenoten en coach.
En het is helemaal leuk als je dan ook natuurlijk wint.

Het is echter niet alleen de wedstrijd zelf maar ook het randgebeuren dat invloed heeft op de sfeer. Iedereen heeft wel eens een conflict met de scheidsrechter meegemaakt waardoor de sfeer in het veld verslechterd. Of dat er iets naars uit het publiek wordt geroepen naar medespeler of misschien wel naar jouzelf. En, de mensen in het publiek staan zelf ook regelmatig in het veld of hebben dat althans vroeger ooit gedaan.
Oftewel eigenlijk zitten we allemaal in het zelfde schuitje en willen we ook allemaal hetzelfde: in een hele fijne sfeer met en tegen elkaar volleyballen.

Vandaar deze oproep om als Wormers publiek…..

 • enthousiast en motiverend te zijn
 • acties van de tegenstander te durven waarderen
 • altijd met respect naar scheidsrechter, coach en spelers te reageren

Een sportieve fan staat voor “FAIR PLAY”

We wensen iedereen een prachtig seizoen met heel veel volleybal plezier.

Gedragsregels voor trainers/coaches/begeleiders/kaderleden

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het prive-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksuele of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht- voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaart geen financiele beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet ( direct ) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

(Gedragsregels begeleiders in de sport zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC-NSF van 15 november 2011)

Verenigingregels

 • IEDEREEN IS WELKOM
 • WIJ ZORGEN VOOR EEN POSITIEVE SFEER EN EEN SPORTIEF KLIMAAT
 • WIJ TONEN WAARDERING VOOR DE SCHEIDSRECHTER
 • WIJ LATEN ALLE LEDEN HUN SPEL SPELEN
 • WIJ GAAN ZORGVULDIG OM MET ONZE MATERIALEN
 • ALS ER PROBLEMEN ZIJN, MAKEN WE ER MELDING VAN
 • WIJ VLOEKEN,SCHELDEN EN PESTEN NIET
 • WIJ SPREKEN ELKAAR AAN OP VERKEERD GEDRAG.
 • SAMEN MAKEN WIJ EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT

Steun VCC’92 a.u.b. via Sponsorkliks

Shirtsponsors VCC’92

Pfannini Schoenmode

Tip ICT

Bennis Uitvaart

Buyten Products

Moto Dick

VCC'92 in sociale media

Onze adverteerders<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->